X. Badania i pomiary elektryczne

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów
Dz.U. 03.192.1883

2. PN-EN 50160:2008
Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych (oryg.)

3. PN-E-05115
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV

4. PN-HD 60364-6:2008
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie