Egzaminy Kwalifikacyjne SEP 2023

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński informuje, że egzaminy sprawdzające znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych odbywać się będą w siedzibie Biura Oddziału SEP w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1 pokój 309 od godz. 15:00 w poniższych terminach.

Terminy egzaminów:

  • 06 grudnia 2023 r. bez ograniczenia napięcia
  • 20 grudnia 2023 r. bez ograniczenia napięcia
W przypadku zgłoszenia grupy możliwa jest organizacja egzaminów w innych terminach i lokalizacjach uzgadnianych indywidualnie.

Wysokość opłaty egzaminacyjnej za jeden egzamin:

  • od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. wynosi 360,00zł

Rachunek bankowy, na który należy kierować wpłaty: ING Bank Śląski
95 1050 1807 1000 0023 3331 2540


Na wpłacie należy umieścić dopisek: "Egzamin SEP"


Wnioski egzaminacyjne:

UWAGA DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ DODATKOWY DOKUMENT!!!: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, do wniosku na egzamin należy dołączyć kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie wiedzy z zakresu eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

W świetle powyższego rozporządzenia takim dokumentem może być:

  1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.


Posiadanie wiedzy, może również potwierdzać:

  1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;

Na egzamin należy przynieść wszystkie dokumenty i wniosek w wersji papierowej wraz z potwierdzeniem opłaty egzaminacyjnej. W przypadku wniosku złożonego bez powyższych dokumentów egzaminu nie przeprowadza się.


Zaświadczenie od pracodawcy:

Pobierz dokument


Zamiar przystąpienia do egzaminu należy zgłosić do Biura SEP:

Istnieje również możliwość zapisu na egzamin poprzez poniższy formularz: