Porozumienie o współpracy z Warmińsko - Mazurskim Kuratorem Oświaty

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 2004 - 01 -21 w Olsztynie pomiędzy:

Warmińsko - Mazurskim Kuratorem Oświaty

  • Januszem Barszczewskim

a:

Stowarzyszeniem Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński

reprezentowanym przez

  • Prezesa Jan Chojeckiego

o współpracy na rzecz poprawy stanu kształcenia w zakresie szeroko rozumianej elektryki.

§1

Kuratorium Oświaty oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński, zwane dalej "Stowarzyszeniem", podejmują współpracę w celu:

1. doskonalenia kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, aby odpowiadało wymaganiom wynikającym z rozwoju nauki, techniki i technologii w różnych dziedzinach elektryki;

2. wzbogacania treści i form kształcenia ogólnozawodowego i kształcenia w zawodach, o treści związane z elektryką oraz o sposoby i metody nauczania wykorzystujące najnowsze zdobycze elektryki, zwłaszcza współczesne techniki komunikacyjne, z internatem włącznie, oraz multimedialne, interakcyjne i sieciowe metody nauczania wspomagane komputerowo;

3. rozwoju kształcenia ustawicznego, niezbędnego w warunkach współczesnego rozwoju nauki, techniki i technologii.

§2

Kuratorium Oświaty i Stowarzyszenie ustalają, że głównymi tematami współpracy będą zagadnienia dotyczące:

1. unowocześniania treści kształcenia z zakresu elektryki w szkołach ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach elektryk i elektronik oraz w zawodach grupy elektromonterów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także w profilach ogólnozawodowych - elektrotechnicznym i elektronicznym jak również wzbogacania innych programów nauczania o treści związane z elektryką oraz o sposoby i metody nauczania wykorzystujące najnowsze zdobycze elektryki;

2. udzielania przez Stowarzyszenie pomocy szkołom w zapewnieniu warunków do realizacji nowoczesnych treści kształcenia z zakresu elektryki;

3. doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie unowocześniania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności z dziedziny elektryki;

4. organizowania imprez naukowo-technicznych mających na celu upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o najnowszych osiągnięciach techniki i technologii w różnych dziedzinach elektryki, w tym w dziedzinie technik cyfrowych stanowiących bazę dla społeczeństwa informacyjnego;

5. organizowania przez Stowarzyszenie, we współpracy ze szkołami, konkursów na wyróżniające się prace uczniów w dziedzinie elektryki;

6. promowania i uświadamiania idei kształcenia ustawicznego w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy.

§3

Stowarzyszenie w ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w szczególności:

1. będzie delegować wysokiej klasy ekspertów, jako przedstawicieli Stowarzyszenia, do powoływanych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu komisji i zespołów oraz rzeczoznawców, o których mewa odpowiednio w § 4 pkt l i pkt 2;

2. zwróci się do zrzeszonych w Stowarzyszeniu pracodawców o wspieranie kształcenia zawodowego poprzez umożliwienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe odbywania praktyk zawodowych;

3. będzie wspierać zajęcia pozalekcyjne uczniów szkół, o których mowa w § 2 pkt l oraz organizować konkursy na wyróżniające się praca dyplomowe i inne prace uczniów;

4. będzie tworzyć warunki sprzyjające szerszemu udziałowi młodzieży szkolnej w organizowanych lub współorganizowanych imprezach naukowo-technicznych, mających na celu upowszechnianie współczesnej wiedzy w dziedzinie elektryki;

5. będzie promować na łamach swoich czasopism problematykę kształcenia zawodowego i ustawicznego;

6. będzie wspierać wśród nauczycieli kształcenia zawodowego uzupełnianie najnowszej wiedzy w dziedzinie elektryki, a także promować metody kształcenia oparte na technice cyfrowej.

§4.

Kuratorium Oświaty w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem w szczególności:

1. będzie zapraszać przedstawicieli Stowarzyszenia do udziału w pracach tworzonych komisji i zespołów opiniodawczo-doradczych, działających w zakresie tematyki objętej niniejszym Porozumieniem;

2. włączy przedstawicieli Stowarzyszenia na listę rzeczoznawców opiniujących programy nauczania i podręczniki przed dopuszczeniem przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do użytku szkolnego;

3. poinformuje dyrektorów szkół o Porozumieniu podpisanym ze Stowarzyszeniem, w celu ułatwienia Stowarzyszeniu kontaktów z organami prowadzącymi szkoły oraz szkołami kształcącymi w zawodach związanych z elektryką.

§5.

Kuratorium Oświaty i Stowarzyszenie będą organizować okresowe spotkania swoich przedstawicieli, mające na celu ocenę przebiegu realizacji niniejszego Porozumienia,

§6.

1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie po uprzednim trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniu.

§7.

Porozumienie zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Waldemar Żakowski

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty

Jan Chojecki

Prezes Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich