Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w dniu 24.09.2003 w Olsztynie pomiędzy:

Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie

reprezentowanym przez:

  • prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego - Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  • dr. hab. Janusza Piechockiego, prof. UWM - Kierownika Katedry Elektrotechniki i Energetyki Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

a:

Stowarzyszeniem Elektryków Polskich Oddział w Olsztynie, plac Konsulatu Polskiego 1

reprezentowanym przez:

  • mgr. inż. Jana Chojeckiego - Prezesa Oddziału

zwanymi w dalszej części Stronami.

1 . Celem Porozumienia jest nawiązanie współpracy w zakresie wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i badawczych realizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, a w szczególności Katedrę Elektrotechniki i Energetyki,

2. Uniwersytet sprzyjać będzie podnoszeniu kwalifikacji i doskonaleniu zawodowemu członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich poprzez ich udział w różnych formach kształcenia prowadzonych przez Uniwersytet, w tym studiów podyplomowych.

3. Strony powołują zespół w skład którego wchodzą: przedstawiciel Uniwersytetu - Jerzy Jaworski oraz przedstawiciel Stowarzyszenia - Benedykt Rogala. Zakres zadań zespołu uwzględnia między innymi przygotowywanie i uzgodnienie tematyki zagadnień objętych współpracą opracowanie programu i form współpracy oraz nadzór nad realizacją przyjętego programu.

4. Strony Porozumienia uzgadniają że konkretne działania podejmowane będą w oparciu o odrębnie podejmowane umowy.

5. Niniejsze Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania Porozumienia z końcem roku akademickiego z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

6. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym

mgr. inż. Jan Chojecki

Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Olsztynie

prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

dr hab. Janusz Piechocki, prof. UWM

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie