Historia i osiągnięcia

Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Kazimierz Szpotański jeden z założycieli Stowarzyszenia Elektryków Polskich powiedział: „Między sobą bądźcie życzliwi i starajcie się uniknąć wzajemnego zwalczania się. Pamiętajcie, że nie walka, a umiejętności wzajemnego zrozumienia się, współpracy i współżycia z ludźmi, co jest daleko trudniejsze od walki, może dać Wam spokój i względną odrobinę szczęścia".Przesłanie tych słów jest bardzo ważne dla naszego Stowarzyszenia. Jest wprost receptą jak powinno się postępować w takiej organizacji jak nasza i współdziałać na rzecz jej dobra.

Korzystając z okazji, chciałbym przybliżyć pokrótce historię i osiągnięcia Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Na ziemi warmińsko-mazurskiej początek Stowarzyszenia Elektryków Polskich datuje się na dzień 22 sierpnia 1946 roku, kiedy to 15-stu pracowników Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Mazurskiego, w tym 9-ciu członków SEP okresu przedwojennego, utworzyło Oddział Mazurski SEP. Ustalono, że siedzibą oddziału będzie miasto Olsztyn, zaś obszarem działania - teren województwa olsztyńskiego. Pierwszym Prezesem Oddziału został Stanisław Mossakowski. Członkowie SEP stanowiący kadrę inżynieryjną i kierowniczą Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Mazurskiego w pierwszych latach funkcjonowania włączyli się aktywnie do organizowania szkolenia zawodowego (zorganizowano kurs 6 miesięczny przyuczający do zawodu elektromontera) oraz do odbudowy zniszczonych w czasie działań wojennych urządzeń elektroenergetycznych. W 1947 r. zaleceniem Zarządu Głównego SEP utworzono w naszym oddziale komisję przepisową, zajmującą się opiniowaniem aktów prawnych i norm oraz komisję eksploatacyjną. W 1948 r. do struktur olsztyńskiego SEP dołączyli pracownicy telekomunikacji i do dzisiaj energetycy i telekomunikanci stanowią trzon oddziału. Liczebność Oddziału sukcesywnie się zwiększała i z początkiem lat pięćdziesiątych mieliśmy 97 członków oraz działały już dwa koła energetyczne oraz jedno koło telekomunikacyjne. 28 stycznia 1965 roku decyzją Zarządu Głównego SEP zmieniono nazwę Oddziału Mazurskiego SEP na Oddział Olsztyński SEP, pod którą to nazwą oddział funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

W ostatnich latach nasza działalności opiera się na kilku stałych obszarach aktywności stowarzyszeniowej, w których realizujemy zadania statutowe, gospodarcze, techniczne i integracyjne. Należą do nich: organizowane na początku roku spotkania noworoczne, których celem jest sprawozdanie zarządu z działalności w mijającym roku kalendarzowym oraz podziękowanie członkom oddziału za aktywność na rzecz stowarzyszenia. Z kolei, na przełomie maja i czerwca organizujemy oddziałowe obchody Międzynarodowego Dnia Elektryka połączone ze Światowym Dniem Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, na których prezentowane są referaty techniczne z dziedziny elektryki, telekomunikacji oraz technik informacyjnych. W wydarzeniu tym bierze udział blisko stu członków naszego oddziału oraz zaproszeni goście. Jesienią organizujemy dla naszych członków wyjazdy lub wycieczki techniczno-integracyjne. Ważną jest dla nas współpraca ze szkołami i uczelniami technicznymi oraz z młodzieżą. Współpracujemy z Warmińsko Mazurską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Olsztynie w ocenie prac i projektów praktycznych uczniów szkół średnich. Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim jest patronem naukowym tego Konkursu. Jesteśmy fundatorem nagrody dla laureatów Okręgowej Olimpiady Wiedzy Technicznej organizowanej przez NOT. Uczestniczymy w międzyszkolnym konkursie Wiedzy Elektrycznej „ENERGETYK” organizowanym przez Zespół Szkół Mechaniczno–Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie pod honorowym patronatem Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz naszego stowarzyszenia we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie. Organizujemy także szkolenia przygotowawcze dla absolwentów szkół technicznych średnich i wyższych, zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń zasilanych energią elektryczną, które ułatwiają start w znalezieniu pracy.

Pamiątkowe zdjęcie z uroczystego odsłonięcia pomnika - ławeczki pierwszego Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich prof. Mieczysława Pożaryskiego, które miało miejsce 7 czerwca 2019 roku podczas obchodów „100-lecia powstania SEP”.

Na zdjęciu przedstawiciele Oddziału Olsztyńskiego SEP uczestniczący w tej uroczystości, od prawej: Jan Chojecki – wiceprezes Oddziału oraz Jarosław Kantel – Prezes Oddziału.

Od kilku lat prowadzimy, w przedszkolach i szkołach podstawowych, akcję pod nazwą „Bezpieczny kontakt z elektrycznością”. Skierowana jest ona do dzieci i młodzieży, ponieważ co piąta ofiara niewłaściwego posługiwania się prądem to dziecko. Nasi członkowie uczą dzieci o zagrożeniach występujących przy nieprawidłowym obchodzeniu się z urządzeniami elektrycznymi. Na uwagę zasługują, w tym zakresie, działania członków koła Energa Operator, którzy od początku tej akcji przeprowadziło 76 spotkań i pogadanek dla 3023 słuchaczy. Możemy poszczycić się współpracą z Warmińsko–Mazurską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, dla której corocznie oddział organizuje seminaria szkoleniowe z branży elektrycznej i telekomunikacyjnej związane z procesem kształcenia ustawicznego członków izby. Staramy się, aby ich poziom był merytorycznie wysoki. Nasi członkowie pełnią również ważne funkcje w organach Izby.

Przy oddziale powołana jest Komisja Kwalifikacyjna do przeprowadzania egzaminów dla stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowiskach dozoru i eksploatacji, która jest jednym z głównych źródeł finansowania działalności statutowej naszego oddziału.

Z okazji Jubileuszu 70-lecia Oddziału Olsztyńskiego SEP w czerwcu 2016 roku w uznaniu zasług Oddział Olsztyński został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową SEP przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W 2019 roku, z okazji 100-lecia SEP Oddział oraz wielu jego członków otrzymało „Medale 100-lecia SEP” przyznane przez ZG SEP.

Oddziałem Olsztyńskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich kieruje obecnie 11 osobowy Zarząd. Oddział liczy ok. 400 członków zrzeszonych w 23 kołach.

Na zakończenie chcę zacytować słowa Kazimierza Szpotańskiego jednego z założycieli Stowarzyszenia Elektryków Polskich:

„Między sobą bądźcie życzliwi i starajcie się uniknąć wzajemnego zwalczania się. Pamiętajcie, że nie walka, a umiejętności wzajemnego zrozumienia się, współpracy i współżycia z ludźmi, co jest daleko trudniejsze od walki, może dać Wam spokój i względną odrobinę szczęścia.

Uważam, że przesłanie tych słów jest bardzo ważne dla naszego Stowarzyszenia. Jest wprost receptą jak powinno się postępować w takiej organizacji jak nasza i współdziałać na rzecz jej dobra.

Podsumowując chciałbym przypomnieć, że należymy do najliczniejszego ruchu stowarzyszeniowego w Polsce z długą ponad 100-letnią tradycją a dziedziny, które spinamy pod wspólną marką SEP są bardzo ważne dla rozwoju cywilizacyjnego naszego kraju.

Zapraszam do zapoznania się na naszej stronie z monografią Oddziału Olsztyńskiego, którą opracowali koledzy z komisji historycznej, chcąc zachować pamięć o dorobku i historii naszego oddziału.

Prezes Oddziału Olsztyńskiego SEP Jarosław Kantel