Statut - Rozdział IX Zmiana statutu i rozwiązanie SEP PDF Drukuj
środa, 10 stycznia 2018 00:00

Rozdział IX

Zmiana statutu i rozwiązanie SEP

§ 53

  1. Uchwały w sprawie zmian statutu podejmuje walny zjazd delegatów na wniosek ZG lub GKR.

  2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, zapadają większością co najmniej 2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby osób z głosem stanowiącym.

  3. Zmiana statutu powinna być umieszczona w porządku obrad walnego zjazdu delegatów, a projektowane zmiany powinny być podane do wiadomości osób z głosem stanowiącym nie później niż na 6 tygodni przed walnym zjazdem delegatów.

  4. Do projektowanych zmian statutu osoby z głosem stanowiącym mogą zgłaszać pisemnie uwagi i zastrzeżenia, które powinny być przesłane do komisji statutowej nie później niż na 3 tygodnie przed terminem WZD.

§ 54

  1. Uchwałę o rozwiązaniu się SEP podejmuje WZD na wniosek co najmniej 1/2 liczby oddziałów, większością co najmniej 3/4 liczby głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby osób z głosem stanowiącym.

  2. Uchwała WZD o rozwiązaniu się SEP określa cel, na jaki przeznacza się jego majątek.