Statut - Rozdział VII Majątek Drukuj
poniedziałek, 10 stycznia 2011 00:00

Rozdział VII

Majątek SEP

§ 45

1. Majątek SEP, w tym majątek oddziałów mających osobowość prawną, stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne, papiery wartościowe oraz wartości niematerialne i prawne.

2. Majątek powstaje z:

1) składek członkowskich,

2) dochodów z majątku,

3) darowizn, spadków, zapisów i dotacji,

4) wpływów z działalności statutowej i gospodarczej.

3. Majątek służy do realizacji celów statutowych.

4. Majątek stanowi wspólną i niepodzielną własność zwyczajnych członków SEP. Utrata członkostwa nie uprawnia do roszczeń majątkowych.

5. Oddział, który uzyskał osobowość prawną zatrzymuje na własność użytkowany majątek powstały staraniem oddziału, na mocy porozumienia z zarządem głównym. W przypadku rozwiązania oddziału cały majątek oddziału pozostaje w SEP.

§ 46

1. Majątkiem SEP zarządza zarząd główny, a majątkiem oddziałów mających osobowość prawną ich zarządy. ZG na mocy uchwały może powierzyć biuru SEP oraz oddziałom i agendom, nie mającym osobowości prawnej, wykonywanie funkcji zwykłego zarządu użytkowanymi częściami majątku.

2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych są uprawnieni łącznie prezes i skarbnik SEP, a także w akceptowanym przez ZG zakresie upełnomocnione przez nich osoby, w tym prezesi i skarbnicy oddziałów nie mających osobowości prawnej, sekretarz generalny i główny księgowy SEP oraz dyrektorzy i główni księgowi agend.

3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oddziałów, które uzyskały osobowość prawną są uprawnieni łącznie prezes i skarbnik oddziału oraz w akceptowanym przez ZO zakresie upełnomocnione przez nich osoby.