Statut - Rozdział VI Jednostki naukowo-techniczne i rada naukowo-techniczna Drukuj
środa, 10 stycznia 2018 00:00

Rozdział VI

Jednostki naukowo-techniczne i rada naukowo-techniczna

§ 41

 1. Działalność o charakterze naukowo-technicznym jest prowadzona w: komitetach, sekcjach oddziałowych, podmiotach działalności gospodarczej, wydawnictwach i innych powołanych w tym celu jednostkach specjalistycznych.

 2. W celu współpracy sekcji oddziałowych zarząd główny może powołać centralne kolegium sekcji. W skład centralnego kolegium sekcji wchodzą przewodniczący i przedstawiciele sekcji oddziałowych, którzy ze swego składu wybierają przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza centralnego kolegium sekcji.

 3. Komitety, centralne kolegia sekcji, podmioty działalności gospodarczej, wydawnictwa, a w ich ramach redakcje i rady naukowe czasopism oraz inne jednostki specjalistyczne powołuje i rozwiązuje ZG, natomiast sekcje oddziałowe, ośrodki rzeczoznawstwa i inne jednostki specjalistyczne w oddziałach powołują i rozwiązują zarządy oddziałów.

 4. Komitety i centralne kolegia sekcji pełnią funkcję wiodącą w swojej dziedzinie. Mogą współpracować z innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, zainteresowanymi instytucjami oraz agendami rządowymi i samorządowymi.

 5. Komitety, centralne kolegia sekcji, sekcje oddziałowe, podmioty działalności gospodarczej i inne jednostki specjalistyczne działają na podstawie opracowanych przez nie regulaminów, zatwierdzanych odpowiednio przez ZG lub ZO.

 6. Przewodniczący komitetów, centralnych kolegiów sekcji i prezes SEP tworzą radę naukowo-techniczną stowarzyszenia, której przewodniczy prezes SEP.

 7. Władze jednostek naukowo-technicznych zobowiązane są do przedkładania planów i budżetów oraz składania rocznych sprawozdań ze swojej działalności odpowiednio ZG lub ZO.

§ 42

 1. Komitety grupują powołanych imiennie specjalistów członków SEP i specjalistów niebędących członkami SEP, deklarujących wolę pracy w komitecie. Przy organizowaniu komitetu zarząd główny powołuje imiennie jego pierwszy skład osobowy.

 2. Celem działalności komitetów jest wykonywanie zadań o charakterze naukowo- technicznym związanych z rozwojem różnych dziedzin elektryki oraz dziedzin pokrewnych.

 3. Komitetem kieruje przewodniczący oraz prezydium wybrane na zebraniu komitetu.

  1. Komitety, które są członkami organizacji międzynarodowych i reprezentują SEP noszą nazwę polskich komitetów.

  2. Komitet, w uzgodnieniu z ZG, może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub poprzez wskazany przez ZG podmiot działalności gospodarczej, biuro SEP albo oddział.


§ 43

 1. Sekcje oddziałowe grupują:

  1. członków SEP z tej samej dziedziny elektryki lub o podobnych zainteresowaniach, którzy zgłosili przynależność do sekcji;

 2. koła na podstawie decyzji podjętych przez ich zarządy.

 3. Celem działalności sekcji oddziałowej jest upowszechnianie wiedzy, nowych rozwiązań i osiągnięć oraz opiniowanie przepisów i dokumentów związanych z daną dziedziną elektryki, a także wspieranie działalności stowarzyszenia w zakresie zainteresowania i kompetencji grup środowiskowych członków SEP.

 4. Sekcją kieruje oddziałowe kolegium sekcji wybrane na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym sekcji.

§ 44

 1. Podmioty działalności gospodarczej, wydawnictwa i inne jednostki specjalistyczne prowadzą i upowszechniają działalność o charakterze naukowo-technicznym oraz świadczą odpłatnie usługi w tym zakresie.

 2. Dyrektorów i rady nadzorcze podmiotów działalności gospodarczej powołuje zarząd odpowiedniego szczebla.

 3. Redaktorów naczelnych czasopism i dyrektorów jednostek specjalistycznych powołuje zarząd odpowiedniego szczebla.