Statut - Rozdział V Oddziały, koła PDF Drukuj
poniedziałek, 10 stycznia 2011 00:00

Rozdział V

Oddziały i koła SEP

§ 25

1. Oddział jest powoływany na podstawie uchwały ZG, która określa jego siedzibę, nazwę oraz teren i zakres działania.

2. Do powołania oddziału jest wymagane:

1) zgrupowanie co najmniej 100 członków,

2) zapewnienie samofinansowania działalności.

3.  W oddziale działają:

1) koła zakładowe, terenowe, środowiskowe i inne,

2) sekcje, komisje, kluby,

3) ośrodki rzeczoznawstwa i szkoleniowe oraz inne jednostki specjalistyczne.

4. Oddział może być rozwiązany na podstawie uchwały ZG, na wniosek władz oddziału lub po stwierdzeniu:

1) zaprzestania działalności,

2) utraty zdolności samofinansowania,

3) prowadzenia działalności niezgodnej z przepisami prawa, z postanowieniami statutu SEP oraz uchwałami WZD i ZG .

5. Koła i członkowie rozwiązanego oddziału mogą przechodzić do innych oddziałów.

6. Oddziały mające osobowość prawną realizują cele i zadania określone statutem SEP, programem i uchwałami władz stowarzyszenia, zachowując samodzielność w zakresie działalności finansowej i gospodarczej.

§ 26

1. Władzami i organami oddziału są:

1) walne zgromadzenie członków lub delegatów oddziału, zwane w skrócie WZDO,

2) zarząd oddziału, zwany w skrócie ZO,

3) organem kontrolnym jest komisja rewizyjna oddziału, zwana w skrócie KRO,

4) organem orzekającym w sprawach o przewinienia dotyczące zasad etyki jest sąd koleżeński oddziału, zwany w skrócie SKO,

5) organami doradczymi i roboczymi ZO są oddziałowe komisje, których problematykę i zakres prac określa ZO.

2. Oddział, który na podstawie § 49 ust.1 odbywa walne zgromadzenie delegatów i w skład którego wchodzi co najmniej 10 kół może utworzyć komisję wyborczą, jako organ doradczy i roboczy WZDO. Przy tworzeniu komisji mają zastosowanie odpowiednio postanowienia zawarte w § 16 ust. 3 p. 4 i 6 oraz w § 24.

Walne zgromadzenie oddziału

§ 27

1. Najwyższą władzą oddziału jest WZDO.

2. WZDO może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. W WZDO biorą udział z głosem stanowiącym członkowie lub wybrani według ustaleń ZO delegaci kół oraz członkowie honorowi z terenu oddziału.

4. W WZDO biorą udział z głosem doradczym członkowie ustępującego ZO, KRO i SKO, przewodniczący sekcji oddziałowych i innych jednostek specjalistycznych, zasłużeni seniorzy SEP, przedstawiciele członków wspierających oraz goście zaproszeni przez ZO.

§ 28

1. Zwyczajne WZDO jest zwoływane przez zarząd oddziału nie później niż na 3 miesiące przed WZD.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad WZDO zarząd oddziału zawiadamia członków lub delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem WZDO.

3. Do kompetencji WZDO należy:

1) uchwalanie kierunków działalności oddziału,

2) rozpatrywanie sprawozdań ZO z działalności własnej i oddziału oraz sprawozdań KRO i SKO,

3) ocena działalności oddziału i rozpatrzenie wniosku KRO w sprawie absolutorium dla ustępującego ZO,

4) wybór prezesa oddziału oraz członków ZO, KRO i SKO,

5) wybór delegatów na WZD,

6) uchwalanie regulaminów WZDO, ZO i KRO,

7) rozpatrywanie zaskarżonych uchwał zarządu oddziału,

8) ustanawianie oddziałowych wyróżnień,

9) podejmowanie uchwał w sprawach:

a) o uzyskanie osobowości prawnej

b) o podjęcie działalności gospodarczej przez oddział, z określeniem zakresu tej działalności.

§ 29

1. Nadzwyczajne WZDO, zwane w skrócie NWZDO, jest zwoływane przez ZO z własnej inicjatywy, na wniosek ZG, na wniosek KRO lub co najmniej połowy liczby delegatów lub członków.

2. Wniosek o zwołanie NWZDO powinien być złożony ZO na piśmie i zawierać proponowany porządek obrad.

3. ZO jest zobowiązany zwołać NWZDO w ciągu 8 tygodni licząc od dnia otrzymania wniosku.

4. NWZDO obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, chyba, że większością co najmniej 2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów włączy inne sprawy do porządku obrad.

Zarząd oddziału

§ 30

1. W skład ZO wchodzą: prezes oddziału i nie więcej niż 15 członków.

2. Na wniosek prezesa oddziału zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

3. ZO może utworzyć prezydium oraz określić jego skład i kompetencje.

4. Do obowiązków i kompetencji ZO należy:

1)  kierowanie działalnością oddziału zgodnie ze statutem SEP oraz uchwałami WZD, ZG i WZDO,

2) zatwierdzanie regulaminów oddziału nie wymienionych w § 28 ust. 3 p. 6,

3) uchwalanie zasad finansowania działalności, zarządzanie środkami finansowymi, administrowanie majątkiem i nadzorowanie działalności gospodarczej i przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych, a w oddziałach mających osobowość prawną również ich zatwierdzanie,

4)  ustalanie struktury organizacyjnej oddziału i zakresu działalności oddziałowych jednostek organizacyjnych,

5)  przyjmowanie i wykreślanie członków oraz ewidencjonowanie i rozwiązywanie kół,

6)  powoływanie i rozwiązywanie oddziałowych sekcji naukowo-technicznych oraz wydawnictw; powoływanie i odwoływanie przewodniczących i członków komisji oddziałowych, redaktorów oddziałowych wydawnictw, kierowników ośrodków: rzeczoznawstwa i szkoleniowych, klubów i jednostek specjalistycznych oraz nadzorowanie ich działalności,

7)  zgłaszanie przedstawicieli oddziału do centralnych jednostek organizacyjnych,

8)  wnioskowanie o nadanie godności, odznak, medali i odznaczeń oraz wyróżnień,

9)  nadawanie oddziałowych wyróżnień,

10) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do regionalnych organizacji naukowych, technicznych i gospodarczych,

11) wybór przedstawicieli oddziału do innych organizacji, których oddział jest członkiem.

12) prowadzenie wspólnej z ZG polityki w zakresie: norm, przepisów i terminologii, działalności naukowo-technicznej, rzeczoznawczej, wydawniczej i szkoleniowej.

§ 31

1. Prezes oddziału kieruje pracami zarządu oddziału i jego prezydium, a w okresach pomiędzy posiedzeniami podejmuje decyzje dotyczące spraw wyszczególnionych w § 30 ust. 4 p. 1 i 7 oraz innych stosownie do uprawnień każdorazowo określanych w uchwałach ZO.

2. Prezes oddziału i z jego upoważnienia wiceprezesi lub inne osoby reprezentują oddział,

Komisja rewizyjna oddziału

§ 32

1. W skład KRO wchodzi nie więcej niż 5. członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

2. Do obowiązków i kompetencji KRO należy:

1) dokonywanie okresowych kontroli działalności ZO i wszystkich jednostek organizacyjnych oddziału w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa, ze statutem SEP, uchwałami WZD, ZG i WZDO,

2) ocena rocznych sprawozdań finansowych oddziału i uchwał dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz ocena działalności i sprawozdania ZO,

3) coroczne, pisemne przedstawianie wyników tych ocen zarządowi oddziału i ich przesyłanie delegatom na WZDO,

4) składanie sprawozdań na WZDO i zgłaszanie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego ZO,

5) wnioskowanie do ZO o zwołanie NWZDO.

Sąd koleżeński oddziału

§ 33

1. W skład SKO wchodzi nie więcej niż 5. członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

2. SKO rozpatruje w pierwszej instancji sprawy o naruszenie przez członka oddziału postanowień statutu SEP lub zasad etycznego postępowania członków SEP, wniesione przez zainteresowanego, ZO lub ZG.

Koło

§ 34

1. Do zorganizowania koła jest wymagana inicjatywa co najmniej 6. członków SEP.

2. Uprawomocnienie działalności koła wymaga jego zarejestrowania przez ZO.

3. Koło może być rozwiązane na podstawie uchwały ZO na wniosek zarządu koła lub po stwierdzeniu zaprzestania działalności.

§ 35

Władzami i organami koła są:

1) walne zebranie członków lub delegatów koła, zwane w skrócie WZK,

2) zarząd koła,

3) organem kontrolnym jest komisja rewizyjna koła, obligatoryjna w kołach liczących więcej niż 50. członków.

§ 36

1. Najwyższą władzą koła jest WZK.

2. W WZK biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie koła lub delegaci członków koła oraz członkowie honorowi należący do koła.

3. W walnym zebraniu delegatów koła biorą udział z głosem doradczym członkowie ustępującego zarządu i komisji rewizyjnej koła oraz zasłużeni seniorzy należący do koła.

§ 37

1. WZK jest zwoływane przez zarząd koła albo z inicjatywy zarządu oddziału, na wniosek komisji rewizyjnej koła lub na wniosek co najmniej połowy liczby członków koła.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad WZK zarząd koła zawiadamia członków lub delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

3. Do kompetencji WZK należy:

1) uchwalanie kierunków działalności koła,

2) rozpatrywanie sprawozdania zarządu z działalności koła i sprawozdania komisji rewizyjnej koła,

3) udzielanie absolutorium zarządowi koła,

4) wybór prezesa i członków zarządu koła,

5) wybór komisji rewizyjnej koła,

6) wybór delegatów na walne zgromadzenie delegatów oddziału,

7) uchwalanie regulaminu koła.

§ 38

1. W skład zarządu koła wchodzi co najmniej 3 członków, w tym prezes, sekretarz i skarbnik.

2. Do obowiązków i kompetencji zarządu koła należy:

1) kierowanie działalnością i reprezentowanie koła zgodnie ze statutem SEP, regulaminem koła oraz uchwałami WZK, WZDO, ZO, WZD i ZG,

2) zarządzanie środkami finansowymi koła zgodnie z zasadami finansowania działalności uchwalonymi przez zarząd oddziału,

3) wnioskowanie w sprawie nadawania odznak, medali i wyróżnień.

§ 39

1. Prezes koła kieruje pracami zarządu i działalnością koła.

2. Prezes koła i z jego upoważnienia inne osoby reprezentują koło.

§ 40

1. W skład komisji rewizyjnej koła wchodzi co najmniej 3 członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego i sekretarza.

2. Komisja rewizyjna koła okresowo kontroluje oraz corocznie ocenia działalność zarządu koła i ocenę przedstawia WZK.

3. W kołach, w których nie ma komisji rewizyjnej jej funkcję spełnia WZK.