Statut - Rozdział IV Władze naczelne i organa PDF Drukuj
poniedziałek, 10 stycznia 2011 00:00

 

  Rozdział IV

Władze naczelne i organa SEP

 

§ 14

 

1. Władzami naczelnymi są:

1) walny zjazd delegatów, zwany w skrócie WZD,

2) zarząd główny, zwany w skrócie ZG.

2. Naczelnym organem kontrolnym jest główna komisja rewizyjna, zwana w skrócie GKR.

3. Naczelnym organem orzekającym w sprawach o naruszenie przez członka SEP postanowień statutu lub zasad etycznego postępowania jest główny sąd koleżeński, zwany w skrócie GSK.

4. Organem opiniodawczym jest rada prezesów.

5. Organem wykonawczym jest biuro SEP.

6. Organem doradczym i roboczym WZD jest komisja wyborcza.

7. Organami doradczymi i roboczymi ZG są centralne komisje, których problematykę i zakres prac określa ZG..

Walny zjazd delegatów

§ 15

1. Najwyższą władzą jest WZD.

2. WZD może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

3. W WZD biorą udział z głosem stanowiącym wybrani według ustaleń ZG delegaci oddziałów oraz członkowie honorowi SEP.

4. W WZD biorą udział z głosem doradczym członkowie: komisji wyborczej, ustępującego ZG, GKR i GSK, przewodniczący ogólnostowarzyszeniowych sekcji, przewodniczący komitetów, dyrektorzy agend, redaktorzy naczelni ogólnokrajowych czasopism SEP, przedstawiciele członków wspierających oraz goście zaproszeni przez ZG.

§ 16

1. Zwyczajny WZD jest zwoływany przez ZG w pierwszym półroczu ostatniego roku kalendarzowego kadencji władz naczelnych.

2. ZG zawiadamia delegatów WZD o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 4 tygodnie przed datą WZD.

3. Do kompetencji WZD należy:

1)  uchwalanie kierunków działalności SEP,

2)  rozpatrywanie sprawozdania ZG z działalności własnej i działalności SEP oraz sprawozdań GKR i GSK,

3)  ocena działalności SEP i rozpatrzenie wniosku GKR w sprawie absolutorium dla ustępującego ZG,

4)  wybór: prezesa SEP, członków ZG, GKR i GSK oraz komisji wyborczej,

5)  uchwalanie zasad etycznego postępowania członków SEP,

6)  uchwalanie regulaminów: WZD, ZG, GKR, sądów koleżeńskich obu instancji, rady prezesów i komisji wyborczej,

7)  nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego SEP,

8)  rozpatrywanie zaskarżonych uchwał ZG,

9)  rozpatrywanie odwołań od orzeczeń GSK,

10) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu się SEP.

§ 17

1. Nadzwyczajny WZD, zwany w skrócie NWZD, jest zwoływany przez ZG z  inicjatywy własnej, na wniosek GKR, rady prezesów lub co najmniej połowy liczby delegatów.

2. Wniosek o zwołanie NWZD powinien być złożony na piśmie i zawierać proponowany porządek obrad.

3. ZG jest zobowiązany zwołać NWZD w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni od dnia otrzymania wniosku.

 

4. NWZD obraduje nad sprawami, dla których został zwołany, chyba że większością co najmniej 2/3 liczby głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów, włączy inne sprawy do porządku obrad.

Zarząd główny

§ 18

1. Zarząd główny kieruje działalnością SEP w okresie między walnymi zjazdami delegatów zgodnie ze statutem SEP, uchwałami WZD i regulaminem ZG.

2. W skład ZG wchodzą: prezes SEP i nie więcej niż 15. członków.

3. Na wniosek prezesa SEP ZG wybiera ze swego grona wiceprezesów i skarbnika.

4. ZG spośród swoich członków może utworzyć prezydium oraz określić jego skład i kompetencje. Podejmowanie decyzji przez prezydium może dotyczyć spraw wyszczególnionych w ust. 5 p. 1, 8, 11 i 12 oraz innych określanych każdorazowo w uchwałach ZG.

5. Do obowiązków i kompetencji ZG należy:

1) zarządzanie majątkiem i funduszami SEP,

2) uchwalanie rocznych planów działalności i budżetów oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i z działalności SEP,

3) ustalanie zasad gospodarki finansowej i działalności gospodarczej,

4) uchwalanie wysokości składki członka zwyczajnego oraz zasad jej opłacania i podziału,

5) powoływanie, rozpatrywanie wniosku w sprawie corocznego absolutorium i odwoływanie sekretarza generalnego,

6) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów, sekcji, komitetów, centralnych komisji, agend, ogólnokrajowych czasopism oraz innych jednostek organizacyjnych podległych ZG,

7) powoływanie i odwoływanie przewodniczących i członków centralnych komisji, przewodniczących i członków rad nadzorczych, dyrektorów agend oraz naczelnych redaktorów ogólnokrajowych czasopism SEP,

8) ustalanie regulaminów: biura SEP, sekretarza generalnego, centralnych komisji i agend oraz zatwierdzanie regulaminów: sekcji, komitetów i innych regulaminów ogólnostowarzyszeniowych,

9) podejmowanie uchwał w sprawach:

a) członkostwa SEP w organizacjach naukowych, technicznych i gospodarczych oraz wybór przedstawicieli SEP do tych organizacji,

b) ustanawiania i likwidacji fundacji,

c) tworzenia związków stowarzyszeń,

d) uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego i dostosowania SEP do wymagań obowiązujących w takiej organizacji,

10) występowanie do WZD o nadanie członkostwa honorowego SEP,

11) nadawanie godności zasłużonego seniora, odznak honorowych, medali i innych wyróżnień SEP,

12) występowanie o przyznanie odznaczeń państwowych i innych,

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz SEP.

6. Decyzje w sprawach wymienionych w ust. 5 p. 2, 3, 4 i 10 są podejmowane przez ZG po uzyskaniu pozytywnej opinii rady prezesów.

§ 19

1. Prezes SEP kieruje działalnością ZG i jego prezydium, a w okresach pomiędzy posiedzeniami podejmuje decyzje stosownie do przysługujących mu uprawnień.

2. Prezes SEP i z jego upoważnienia wiceprezesi lub inne osoby reprezentują SEP.

 

Główna komisja rewizyjna

§ 20

1. W skład GKR wchodzi nie więcej niż 8. członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

2. Do obowiązków i kompetencji GKR należy:

1) dokonywanie okresowych kontroli działalności merytorycznej i finansowej ZG, biura i sekretarza generalnego oraz jednostek organizacyjnych SEP, a na podstawie porozumienia ZG z GKR, kontroli terenowych jednostek organizacyjnych w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa, statutem SEP i uchwałami WZD,

2) ocena rocznych sprawozdań finansowych SEP i uchwał dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz ocena działalności i sprawozdań ZG,

3) coroczne, pisemne przedstawianie wyników tych ocen zarządowi głównemu i informowanie o nich delegatów na WZD,

4) składanie sprawozdań na WZD i zgłaszanie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego ZG,

5) wnioskowanie o zwołanie NWZD.

 

Główny sąd koleżeński

§ 21

1. W skład GSK wchodzi 7. członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

2. GSK rozpatruje odwołania od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów oraz sprawy o naruszenie przez członka SEP postanowień statutu lub zasad etycznego postępowania, w których stroną jest członek władz naczelnych, GKR, sądów koleżeńskich obu instancji, prezes oddziału lub członek honorowy SEP.

3. Od orzeczenia GSK przysługuje odwołanie do WZD.

4. Regulamin sądów koleżeńskich określa sankcje, jakie mogą stosować sądy koleżeńskie obu instancji.

Rada prezesów

§ 22

1. W skład rady prezesów wchodzą: prezes SEP i prezesi oddziałów.

2. Do kompetencji rady prezesów należy:

1) wydawanie wiążących dla ZG opinii wymienionych w § 18 ust. 6,

2) opiniowanie spraw ujętych w regulaminie rady prezesów,

3) wnioskowanie do ZG o zwołanie NWZD większością 2/3 składu rady prezesów.

3. Posiedzenia rady prezesów odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

4. Obradom rady prezesów przewodniczy prezes SEP.

 

Biuro i sekretarz generalny

§ 23

1. Biurem SEP kieruje sekretarz generalny. Sekretarzem generalnym może być tylko członek SEP.

2. ZG na wniosek prezesa SEP powołuje w tajnym głosowaniu sekretarza generalnego.

3. Sekretarz generalny powołany spośród członków władz i organów SEP z wyboru zawiesza w nich udział na okres pełnienia tej funkcji.

4. Sekretarz generalny jest pracownikiem działającym na podstawie regulaminu oraz uzyskanego pełnomocnictwa. Nadzór nad sprawowaniem funkcji sekretarza generalnego pełni prezes SEP.

5. Sekretarz generalny może być w każdym czasie odwołany uchwałą ZG.

Komisja wyborcza

§ 24

1. Komisja wyborcza, wybierana przez WZD działa w okresie kadencji, jest autonomiczna i podlega wyłącznie WZD.

2. Komisja wyborcza składa się z dziewięciu członków SEP reprezentujących oddziały, sekcje ogólnostowarzyszeniowe i komitety oraz członków honorowych. Członkiem komisji wyborczej może być osoba o dużym autorytecie i obdarzona zaufaniem ogółu członków.

3. Zadaniem komisji wyborczej jest inicjowanie i zbieranie zgłoszeń kandydatów do naczelnych władz i organów wybieranych przez WZD oraz rekomendowanie kandydatów z uwzględnieniem proporcji do liczebności środowisk zawodowych w SEP.

4. Szczegółowe zasady organizacji i działania komisji wyborczej określa regulamin uchwalony przez WZD.