Statut - Rozdział III Cłonkowie, ich prawa i obowiązki PDF Drukuj
poniedziałek, 10 stycznia 2011 00:00

Rozdział III

Członkowie SEP, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkami SEP mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. W SEP wyróżnia się następujące rodzaje członkostwa:

1)  zwyczajne,

2)  honorowe,

3)  wspierające.

§ 11

1. Członkami zwyczajnymi mogą być:

1) osoby z wykształceniem wyższym, których specjalność wyuczona lub działalność zawodowa wiąże się z elektryką,

2) studenci wyższych uczelni o specjalnościach związanych z elektryką,

3) technicy wszystkich dziedzin elektryki,

4) absolwenci oraz uczniowie dwóch ostatnich lat średnich szkół zawodowych i słuchacze szkół pomaturalnych o specjalnościach związanych z elektryką,

5) inne osoby, których osiągnięcia w dziedzinie elektryki lub działalność na rzecz SEP uzasadniają przyjęcie.

2. Członka zwyczajnego, na podstawie pisemnej deklaracji z poparciem dwóch wprowadzających członków SEP, przyjmuje i rejestruje zarząd oddziału, a w przypadku osoby zamieszkałej poza granicami kraju – zarząd główny.

3. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz SEP,

2) przynależności do wybranego koła, sekcji, klubu, a także kandydowania do innych jednostek organizacyjnych SEP,

3) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach SEP,

4) korzystania z pomocy w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, w ochronie praw twórczych i zawodowych, w działalności naukowo-technicznej, w uzyskiwaniu zatrudnienia oraz z ulgowych opłat za usługi służące realizacji celów statutowych SEP,

5) występowania z wnioskami i postulatami do władz SEP,

6) ubiegania się o tytuł specjalisty, rzeczoznawcy i wykładowcy SEP.

4. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1) przestrzegania postanowień statutu i udziału w realizacji celów SEP,

2) czynnej działalności w jednostkach organizacyjnych, w których uczestniczy,

3) przestrzegania zasad etycznego postępowania,

4) opłacania składki członkowskiej.

5. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji zgłoszonej zarządowi oddziału lub w przypadku członka zagranicznego – zarządowi głównemu,

2) skreślenia z listy członków na mocy uchwały właściwego zarządu podjętej w przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej przez 12 miesięcy, pomimo wcześniejszego udokumentowanego upomnienia,

3) wykluczenia orzeczeniem głównego sądu koleżeńskiego.

§ 12

1. Członkiem honorowym SEP może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju elektryki lub SEP.

2. Godność członka honorowego SEP nadaje walny zjazd delegatów na wniosek zarządu głównego.

3. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku opłacania składki członkowskiej.

4. Członkostwa honorowego może pozbawić walny zjazd delegatów na wniosek głównego sądu koleżeńskiego.

§ 13

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością SEP i wspierająca je materialnie.

2. Członka wspierającego na podstawie pisemnej deklaracji lub umowy przyjmuje i rejestruje zarząd oddziału. Wyjątkowo członka wspierającego – osobę prawną ogólnokrajowej infrastruktury energetyki, informatyki i telekomunikacji oraz o charakterze globalnym, na jego wniosek, przyjmuje i rejestruje zarząd główny.

3. Członek wspierający ma prawo do:

1) udziału z głosem doradczym w WZDO, WZD na zasadach ustalonych odpowiednio przez zarząd oddziału lub zarząd główny,

2) udziału w imprezach naukowo-technicznych organizowanych przez jednostki SEP,

3) uzyskania referencji SEP w ofertach przetargowych oraz przy zgłaszaniu akcesu do organizacji krajowych i zagranicznych,

4) korzystania z pomocy SEP w zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych swojego personelu,

5) korzystania z pomocy SEP w ochronie praw i interesów zawodowych,

6) korzystania z preferencyjnych warunków reklamowania się w wydawnictwach i na stronie internetowej SEP,

7) zgłaszania propozycji do programu działania SEP,

8) używania tytułu członek wspierający SEP przy nazwie firmy.

4. Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek:

1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie właściwemu zarządowi,

2) skreślenia na mocy uchwały właściwego zarządu w przypadku nie wywiązywania się z zobowiązań wymienionych w ust. 1.