Statut - Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji Drukuj
poniedziałek, 10 stycznia 2011 00:00

Rozdział II

Cele SEP i sposoby ich realizacji

§ 8

Cele SEP są następujące:

1) propagowanie społecznie użytecznego wykorzystywania elektryki dla wspomagania rozwoju gospodarczego kraju,

2) inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich dziedzinach elektryki i dziedzinach pokrewnych; popularyzowanie elektryki, jej historii i twórców - szczególnie polskich,

3) działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

4) działanie na rzecz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz społeczeństwa informacyjnego,

5) oddziaływanie na jakość wyrobów, materiałów i usług elektrycznych oraz upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; popularyzacja bezpiecznego i racjonalnego użytkowania wyrobów elektrycznych oraz energii elektrycznej,

6) doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie etyki zawodowej elektryków,

7) krzewienie w społeczeństwie kultury technicznej i ekologicznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i poszanowania energii,

8) integrowanie środowiska i tworzenie przyjacielskich więzi członków,

9) rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami elektryków,

10) ochrona zawodu i interesów członków SEP.

§ 9

SEP realizuje swoje cele przede wszystkim przez::

1) monitorowanie i rozpatrywanie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych; formułowanie wniosków i postulatów dotyczących szeroko rozumianej elektryki; publiczne wyrażanie opinii,

2) współdziałanie z administracją rządową, samorządami i organizacjami zawodowymi oraz z władzami, instytucjami, organizacjami społecznymi, izbami i stowarzyszeniami - naukowymi, gospodarczymi, edukacyjnymi i oświatowymi,

3) wykonywanie zadań zlecanych przez organa administracji publicznej,

4) inicjowanie ustanawiania, uchylania oraz nowelizacji norm i przepisów z zakresu elektryki, wykonywanie i opiniowanie prac normalizacyjnych oraz prac z zakresu terminologii elektrycznej,

5) prowadzenie działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza: badanie jakości, ocena zgodności, udzielanie rekomendacji i referencji, rzeczoznawstwo, doradztwo; wydawanie publikacji i czasopism naukowo-technicznych,

6) oddziaływanie na zakres, treść programów i na metody nauczania elektryki; prowadzenie akcji stypendialnych,

7) ułatwianie członkom dostępu do informacji naukowych i technicznych oraz  korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych,

8) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, egzaminów; nadawanie uprawnień zawodowych,

9) organizowanie kongresów, konferencji, narad, odczytów, wystaw, konkursów, wycieczek, poradnictwa technicznego i działalności klubowej,

10) działanie na rzecz rozwoju infrastruktury przyjaznej dla osób niepełnosprawnych,

11) dbałość o przestrzeganie zasad etycznego postępowania,

12) promocję zatrudnienia i aktywizację elektryków pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; organizowanie i udzielanie pomocy koleżeńskiej,

13) podejmowanie działań w przypadkach naruszenia interesów zawodowych i materialnych członków SEP,

14) nadawanie godności, odznak honorowych, medali i wyróżnień SEP oraz zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród dla członków SEP.