Porozumienia
Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie PDF Drukuj
czwartek, 22 kwietnia 2010 12:32

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w dniu 24.09.2003 w Olsztynie pomiędzy:

Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie
reprezentowanym przez:
prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego - Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
dr. hab. Janusza Piechockiego, prof. UWM - Kierownika Katedry Elektrotechniki i Energetyki Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

a

Stowarzyszeniem Elektryków Polskich Oddział w Olsztynie, plac Konsulatu Polskiego 1
reprezentowanym przez:
mgr. inż. Jana Chojeckiego - Prezesa Oddziału

zwanymi w dalszej części Stronami.


1 . Celem Porozumienia jest nawiązanie współpracy w zakresie wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i badawczych realizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, a w szczególności Katedrę Elektrotechniki i Energetyki,

2. Uniwersytet sprzyjać będzie podnoszeniu kwalifikacji i doskonaleniu zawodowemu członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich poprzez ich udział w różnych formach kształcenia prowadzonych przez Uniwersytet, w tym studiów podyplomowych.

3. Strony powołują zespół w skład którego wchodzą: przedstawiciel Uniwersytetu - Jerzy Jaworski oraz przedstawiciel Stowarzyszenia - Benedykt Rogala. Zakres zadań zespołu uwzględnia między innymi przygotowywanie i uzgodnienie tematyki zagadnień objętych współpracą opracowanie programu i form współpracy oraz nadzór nad realizacją przyjętego programu.

4. Strony Porozumienia uzgadniają że konkretne działania podejmowane będą w oparciu o odrębnie podejmowane umowy.

5. Niniejsze Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania Porozumienia z końcem roku akademickiego z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

6. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym
dla każdej ze stron.

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Olsztynie

mgr. inż. Jan Chojecki
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

prof.dr hab. Ryszard J. Górecki
dr hab. Janusz Piechocki, prof. UWM


 
Porozumienie o współpracy z Warmińsko - Mazurskim Kuratorem Oświaty PDF Drukuj
czwartek, 22 kwietnia 2010 12:31
Porozumienie o współpracy z Warmińsko - Mazurskim Kuratorem Oświaty

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 2004 - 01 -21 w Olsztynie

pomiędzy

Warmińsko - Mazurskim Kuratorem Oświaty
Januszem Barszczewskim


a

Stowarzyszeniem Elektryków Polskich Oddział Olsztyński
reprezentowanym przez
Prezesa Jan Chojeckiego


o współpracy

na rzecz poprawy stanu kształcenia w zakresie szeroko rozumianej elektryki.

§1

Kuratorium Oświaty oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński, zwane dalej "Stowarzyszeniem", podejmują współpracę w celu:

1. doskonalenia kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, aby odpowiadało wymaganiom wynikającym z rozwoju nauki, techniki i technologii w różnych dziedzinach elektryki;
2. wzbogacania treści i form kształcenia ogólnozawodowego i kształcenia w zawodach, o treści związane z elektryką oraz o sposoby i metody nauczania wykorzystujące najnowsze zdobycze elektryki, zwłaszcza współczesne techniki komunikacyjne, z internatem włącznie, oraz multimedialne, interakcyjne i sieciowe metody nauczania wspomagane komputerowo;
3. rozwoju kształcenia ustawicznego, niezbędnego w warunkach współczesnego rozwoju nauki, techniki i technologii.

§2

Kuratorium Oświaty i Stowarzyszenie ustalają, że głównymi tematami współpracy będą zagadnienia dotyczące:

1. unowocześniania treści kształcenia z zakresu elektryki w szkołach ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach elektryk i elektronik oraz w zawodach grupy elektromonterów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także w profilach ogólnozawodowych - elektrotechnicznym i elektronicznym jak również wzbogacania innych programów nauczania o treści związane z elektryką oraz o sposoby i metody nauczania wykorzystujące najnowsze zdobycze elektryki;
2. udzielania przez Stowarzyszenie pomocy szkołom w zapewnieniu warunków do realizacji nowoczesnych treści kształcenia z zakresu elektryki;
3. doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie unowocześniania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności z dziedziny elektryki;
4. organizowania imprez naukowo-technicznych mających na celu upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o najnowszych osiągnięciach techniki i technologii w różnych dziedzinach elektryki, w tym w dziedzinie technik cyfrowych stanowiących bazę dla społeczeństwa informacyjnego;
5. organizowania przez Stowarzyszenie, we współpracy ze szkołami, konkursów na wyróżniające się prace uczniów w dziedzinie elektryki;
6. promowania i uświadamiania idei kształcenia ustawicznego w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy.

§3

Stowarzyszenie w ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w szczególności:

1. będzie delegować wysokiej klasy ekspertów, jako przedstawicieli Stowarzyszenia, do powoływanych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu komisji i zespołów oraz rzeczoznawców, o których mewa odpowiednio w § 4 pkt l i pkt 2;
2. zwróci się do zrzeszonych w Stowarzyszeniu pracodawców o wspieranie kształcenia zawodowego poprzez umożliwienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe odbywania praktyk zawodowych;
3. będzie wspierać zajęcia pozalekcyjne uczniów szkół, o których mowa w § 2 pkt l oraz organizować konkursy na wyróżniające się praca dyplomowe i inne prace uczniów;
4. będzie tworzyć warunki sprzyjające szerszemu udziałowi młodzieży szkolnej w organizowanych lub współorganizowanych imprezach naukowo-technicznych, mających na celu upowszechnianie współczesnej wiedzy w dziedzinie elektryki;
5. będzie promować na łamach swoich czasopism problematykę kształcenia zawodowego i ustawicznego;
6. będzie wspierać wśród nauczycieli kształcenia zawodowego uzupełnianie najnowszej wiedzy w dziedzinie elektryki, a także promować metody kształcenia oparte na technice cyfrowej.

§4.

Kuratorium Oświaty w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem w szczególności:

1. będzie zapraszać przedstawicieli Stowarzyszenia do udziału w pracach tworzonych komisji i zespołów opiniodawczo-doradczych, działających w zakresie tematyki objętej niniejszym Porozumieniem;
2. włączy przedstawicieli Stowarzyszenia na listę rzeczoznawców opiniujących programy nauczania i podręczniki przed dopuszczeniem przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do użytku szkolnego;
3. poinformuje dyrektorów szkół o Porozumieniu podpisanym ze Stowarzyszeniem, w celu ułatwienia Stowarzyszeniu kontaktów z organami prowadzącymi szkoły oraz szkołami kształcącymi w zawodach związanych z elektryką.

§5.

Kuratorium Oświaty i Stowarzyszenie będą organizować okresowe spotkania swoich przedstawicieli, mające na celu ocenę przebiegu realizacji niniejszego Porozumienia,

§6.

1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie po uprzednim trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniu.

§7.

Porozumienie zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty

Waldemar Żakowski
Prezes Oddziału Olsztyńskiego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Jan Chojecki