REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW ODDZIAŁU OLSZTYŃSKIEGO SEP w dniu 02 marca 2018 r. PDF Drukuj
czwartek, 15 lutego 2018 00:00

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW ODDZIAŁU OLSZTYŃSKIEGO SEP w dniu 02 marca 2018 r.

 

I.  Zgodnie z § 27 pkt.1: Najwyższą władzą oddziału jest WZDO.
Zgodnie z § 27 pkt.3: W WZDO biorą udział - z głosem stanowiącym - członkowie lub delegaci kół wybrani wg zasad ustalonych przez Zarząd Oddziału, a także członkowie honorowi z terenu oddziału.
Zgodnie z § 27 pkt.4: W WZDO biorą udział z głosem doradczym członkowie ustępujących władz ZO, KRO, SKO, przewodniczący sekcji oddziałowych i innych jednostek specjalistycznych, zasłużeni seniorzy SEP, przedstawiciele członków wspierających oraz goście zaproszeni przez ZO.

II. Uprawnieni członkowie WZDO uczestniczący w zebraniu wybierają ze swojego grona.
Prezydium Zgromadzenia w składzie: przewodniczący oraz sekretarz.
Prezydium WZDO czuwa nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem Zgromadzenia, dba o przestrzeganie regulaminu obrad, oraz jest uprawnione do podawania jego interpretacji w przypadkach wątpliwych.

III. Do kompetencji WZDO należą zadania ujęte w § 28 punkt 3 Statutu SEP.

IV. Zgodnie z § 48 pkt. 1 obrady WZDO w pierwszym terminie 02.03.2018 r. o godz. 14:00 są prawomocne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej ½  liczby uprawnionych uczestników.
Obrady WZDO w drugim terminie tj. dnia 02.03.2018r. o godz. 14:15 są prawomocne bez względu na liczbę obecnych delegatów.
Zgodnie z § 48 pkt. 2 Uchwały WZDO są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

V. Pozostałe zasady ordynacji wyborczej należy stosować wg Rozdziału VIII Statutu SEP.

VI. Zgodnie z § 30 pkt. 1 w skład Zarządu Oddziału wchodzą prezes Oddziału i nie więcej niż 15 członków.

VII. Zgodnie z § 32 pkt. 1 w skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wchodzi nie więcej niż 5 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

VIII. Zgodnie z § 33 pkt. 1 w skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału wchodzi nie więcej niż 5 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.