Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Olsztyńskiego SEP w Olsztynie PDF Drukuj
niedziela, 04 marca 2018 00:00

resized IMG 0919Dnia 02 marca 2018 (piątek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Federcji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie, odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Olsztyńskiego SEP.

Uczestniczyło w nim 33. delegatów, władze i komisje ustępującego zarządu oraz zaproszeni goście. Prezes Oddziału kol. Wiesław Stankiewicz, rozpoczął zgromadzenie od powitania zaproszonych gości, zarządu i delegatów. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału Olsztyńskiego SEP uczesniczył wiceprezes Zarządu Głównego SEP kol. Krzysztof Woliński.

Po powitaniu gości kol. Wiesław Stankiewicz zaproponował, by przewodniczącym Zgromadzenia był kol. Janusz Piechocki a sekretarzem kol. Dariusz Stecki. Po przedstawieniu i przyjęciu porządku zgromadzenia przez delegatów, kolega Andrzej Lange odebrał z rąk Wiceprezesa ZG SEP i Prezesa Oddziału medal im. prof. Stanisława Fryzego, natomiast kol. Janusz Kasperowicz i kol. Jarosław Kukliński otrzymali złotą odznakę honorową SEP oraz kol. Jan Szczęsny otrzymał srebrną odznakę honorową SEP. Statuetki z okazji jubileuszu 70-lecia SEP otrzymali kol. Agnieszka Walkowiak i kol. Ryszard Walkowiak.
Po tej uroczystej części zebrania zostały wybrane komisje: mandatowa, wyborcza, skrutacyjna oraz uchwał i wniosków.
Po ogłoszeniu wyników wyborów poszczególnych komisji Prezes Oddziału kol. Wiesław Stankiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu w kadencji 2014-2018.
Złożył podziękowania na ręce delegatów dla zarządów kół za sprawne przeprowadzenie wyborów.
W  kadencji 2010-2014  roku odbyło się 26 protokołowanych posiedzeń Zarządu Oddziału, na których  omawiane były zagadnienia związane z działalnością statutową, organizacyjną oraz gospodarczą, w tym:
- informacje z posiedzeń Rady Prezesów,
- zagadnienia organizacyjne  kluczowych uroczystości, w tym jubileuszu 70-lecia oddziału
- postęp w zakresie tworzenia i aktualizacji strony internetowej,
- bieżąca analiza wykonania planu finansowego Oddziału,
- akceptacja wniosków kandydatów na nowych członków naszego stowarzyszenia,
- działalność szkoleniowa,
- działalność Ośrodka Rzeczoznawstwa,
- zagadnienia finansowo-księgowe,
dodatkowo, zadaniowo odbywały się  spotkania powołanych przez Zarząd  grup roboczych.

Celem większej integracji środowisk szeroko rozumianej elektryki, w kadencji 2014-2018 poszerzono skład zarządu do 15 osób. W skład Zarządu wchodziły zarówno osoby z dużym doświadczeniem stowarzyszeniowym, jaki i osoby piastujące tę funkcję pierwszą kadencję reprezentujące branżę telekomunikacyjną, energetykę zawodową, elektrykę, informatykę, środowisko akademickie i branżowe szkolnictwo średnie. Połączenie doświadczenia z zaangażowaniem i nowym spojrzeniem na zagadnienia stowarzyszeniowe przyniosło zadawalające efekty w pracy. O tym, że praca zarządu przebiegała w duchu porozumienia świadczy sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego, do którego nie wpłynął żaden wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Zarząd z dużym zaangażowaniem reprezentował interesy SEP zarówno na forum wewnątrz stowarzyszeniowym jak i na zewnątrz stowarzyszenia.  Posiedzenia Zarządu były konstruktywne, a wypracowane programy działań były analizowane pod względem finansowym. W kadencji 2014-2018 staraliśmy się nie tylko utrzymać naszą działalność na standardowym, wypracowanym przez lata poziomie, ale także ją podwyższać i poszerzać. Corocznie na przełomie stycznia i lutego organizowaliśmy Spotkania Noworoczne Aktywu Oddziału SEP, których celem było złożenie sprawozdania Zarządu z działalności w mijającym roku kalendarzowym.
Wszystkie Spotkania Noworoczne były uroczystościami wyjazdowymi organizowanymi w ośrodkach wypoczynkowych naszego regionu. W spotkaniach finansowanych ze środków oddziału brali udział członkowie zarządu, reprezentanci kół, zapraszani goście (ok. 75-85 osób). Na przełomie maja i czerwca w okresie popularnych „majówek” organizowaliśmy spotkania wyjazdowe w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryki i Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. W części oficjalnej prezentowane były interesujące referaty techniczne branżowe prezentowane przez naszych kolegów z oddziału, jak i zaproszonych gości, zarówno z branży telekomunikacyjnej, jak i elektrycznej.
Podczas kadencji organizowaliśmy szkolenia i przeprowadzaliśmy  egzaminy wśród uczniów kończących szkoły średnie. Dawało im to możliwości lepszego startu w znalezieniu pracy i podwyższało ich kwalifikacje. Ważnym wydarzeniem w oddziale była organizacja 3 czerwca 2016 r. w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie gali z okazji jubileuszu 70-lecia utworzenia Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia  Elektryków Polskich.

Zaproponowane zostały następujące cele i zamierzenia na 2018 rok i nową kadencję:
1. Utrzymanie naszego programu ramowego :
   - organizacja 3 spotkań aktywu oddziału olsztyńskiego SEP: Spotkań Noworocznych, Sympozjum z okazji MDE i ŚDTiSI  oraz wycieczki techniczno- integracyjnej z zasadą współfinansowania kosztów działalności  statutowej  przez Oddział w zależności od wypracowanych środków finansowych,
- kontynuacja współpracy  z  młodzieżą i inicjatywami wymuszającymi jej  aktywność.
2. Współpraca ze środowiskami akademickimi i kadrą nauczycielską branżowych szkół średnich w celu rozwoju naszego wspólnego dobra jakim jest szeroko rozumiana elektryka.
3. Doskonalenie i poszerzanie wiedzy członków komisji egzaminacyjnych SEP poprzez cykliczne szkolenia  i spotkania szkoleniowo-seminaryjne.
4. Wprowadzanie młodych kadr do procesu szkolenia.
5. Wspomaganie aktywności kół  w organizacji seminariów, sympozjów i odczytów.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej IRSEP i poszukiwanie nowych kierunków pozyskiwania środków w celu umożliwienia realizacji podstawowej działalności statutowej oddziału.
7. Kontynuacja aktywnego udziału członków Oddziału Olsztyńskiego SEP w gremiach zawodowych i społecznych , w tym w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.
8. Powołanie zespołu ds. Obchodów 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich w  ramach działalności Oddziału Olsztyńskiego.
9. Kontynuowanie szeroko pojętej integracji wszystkich członków naszego stowarzyszenia na każdej płaszczyźnie naszej działalności.

W kolejnym punkcie zebrania rozpoczęła się część sprawozdawcza. Odczytane zostały sprawozdania z działalności oddziału w latach 2014-2018, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego, rady nadzorczej IR SEP Oddziału i rady nadzorczej komisji kwalifikacyjnych. Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału.

Po części sprawozdawczej rozpoczęła się dyskusja i wystąpienia zaproszonych gości.

Na prezesa Oddziału Olsztyńskiego SEP wybrano kolegę Jarosława Kantela, który podziękował za zaufanie i obiecał sumiennie pracować w kolejnej kadencji 2018-2022.

Do Zarządu Oddziału Olsztyńskiego SEP wybrano:
1. kol. Wiesława Stankiewicza
2. kol. Jana Chojeckiego
3. kol. Benedykta Rogalę
4. kol. Witolda Rozłuckiego
5. kol. Dariusza Steckiego
6. kol. Janusza Piechockiego
7. kol. Mirosława Milejskiego
8. kol. Jarosława Kuklińskiego
9. kol. Sylwestra Rączkiewicza
10. kol. Piotra Raczyńskiego
11. kol. Tomasza Kosowskiego
12. kol. Michała Śmieję
13. kol. Dariusza Rybaczyka
14. kol. Stefana Siudzińskiego
15. kol. Macieja Staśkiewicza

Do Komisji Rewizyjnej Oddziału Olsztyńskiego SEP wybrano:
1. kol. Radosława Buczka
2. kol. Andrzeja Lange
3. kol. Tomasza Kraweć
4. kol. Marka Chmiela
5. kol. Jana Szczęsnego

Do Sądu Koleżenskiego Oddziału Olsztyńskiego SEP wybrano:
1. kol. Romana Skrzypczaka
2. kol. Jarosława Pankowskiego
3. kol. Andrzeja Grzebieniaka

Na delegatów na XXXVIII Walny Zjazd SEP wybrano:
1. kol. Jana Chojeckiego
2. kol. Jarosława Kuklińskiego
3. kol. Wiesława Stankiewicza
4. kol. Stefana Siudzińskiego
oraz wybrany Prezes Oddziału kol. Jarosław Kantel.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Olsztyńskiego SEP >>tutaj
Po zamknięciu obrad zarząd i komisje zrobiły wspólne zdjęcie.

Poniżej przedstawiamy nowo wybrany Zarząd i komisje Oddziału Olsztyńskiego SEP.

resized IMG 1104 resized IMG 1112 resized IMG 1118
Zarząd Oddziału Olsztyńskiego SEP Komisji Rewizyjna

Sąd Koleżeński

 
 Sekretarz Oddziału Olsztyńskiego SEP
Dariusz Stecki